Regulamin

REGULAMIN I WARUNKI SPRZEDAŻY DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Sprzedaż dokonywana przez Atrium Centrum Ploterowe Spółka z o.o. oparta jest na poniższych warunkach. Warunki te mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży, chyba że strony dokonają w formie pisemnej odmiennych ustaleń.

I ZAMÓWIENIE

Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:
1. Nazwę firmy, dokładny adres, numer i miejsce dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy Kupującego;
2. Powołanie się na ewentualną ofertę;
3. Wielkość zamówienia (należy ewentualnie określić minimum i maksimum);
4. Rodzaj zamawianego asortymentu z powołaniem się na nazwę handlową lub dostarczoną próbkę;
5. Gramaturę;
6. Wymiary;
7. Terminy, miejsce i warunki wydania towaru;
8. Numer identyfikacji podatkowej NIP;
9. W przypadku, gdy miejscem wydania towaru nie jest siedziba Kupującego, zamówienie powinno zawierać oświadczenie, iż Odbierający towar jest upoważniony przez Kupującego do jego reprezentowania, zarówno w zakresie praw, jak i obowiązków wynikających z tej czynności, w tym szczególnie odpowiedzialności za przyjęty towar.

II POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie składane telefonicznie wiąże strony od chwili, gdy Sprzedający pisemnie potwierdził przyjęcie go do realizacji;
2. Zamówienie składane za pośrednictwem sieci Internet (platforma internetowa) wiąże strony od chwili uzyskania przez Kupującego drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;
3. Przyjęcie do realizacji zamówienia na towar wymaga dla swej ważności pisemnego potwierdzenia Sprzedającego, zawierającego uszczegółowienie wszystkich danych zamówionego towaru, miejsca i przewidywanego terminu dostawy, jeśli takie nie nastąpiło w zamówieniu Kupującego.

III INFORMACJA O TOWARACH I USŁUGACH

1. Nabywca samodzielnie ocenia przydatność Towarów i Usług do zamierzonego przez niego celu.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za użycie Towaru niezgodnie ze wskazaniami Sprzedającego lub za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach bądź w inny sposób przekazanych Nabywcy.
3. W niektórych mediach z uwagi na proces produkcyjny dopuszcza się łączenie materiałów. Dopuszcza się 10% tolerancję w zakresie parametrów technicznych towaru.

IV DOSTAWA

Zamówienia realizowane są na terenie Polski.
1. Termin dostawy
Termin dostawy towaru dostarczanego z magazynu na zamówienie Kupującego będzie każdorazowo pisemnie ustalany pomiędzy stronami podczas składania i potwierdzania zamówienia.
2. Rozkład ciężaru ryzyka
2.1. W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Przewoźnikowi. Jeśli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać będzie:
- jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu reklamacji za wady fizyczne towaru
- w przypadku uszkodzeń towaru;
2.2. W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym transportem, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru z magazynów Sprzedającego. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji osoby Kupującego.
Kupujący przy odbiorze towaru lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek starannego sprawdzenia stanu towaru. Szczególnie dotyczy to uszkodzeń mechanicznych lub widocznych wad. Po odbiorze towaru reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru i opakowania, lub innych widocznych wad nie będą uwzględniane.
2.3. W przypadku, gdy towar jest dowożony do Kupującego za pośrednictwem transportu własnego Atrium Centrum Ploterowe Spółka z o.o., przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Kupującemu.
2.4. Kupujący ma obowiązek kontrolowania i potwierdzania pieczątką firmową oraz czytelnym podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym w obecności kierowcy. Wszystkie rozbieżności odnotowuje się na liście przewozowym. Brak uwag uważany jest za potwierdzenie zgodności i jakości towaru z zamówieniem.
2.5. Sprzedający ma prawo ubezpieczyć należności Kupującego.
3. Brak możliwości dostawy (definitywny, czasowy, częściowy)
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych. Sprzedający jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożności dostawy, chyba, że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Jeśli umowa przewidywała wydanie towaru częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym.
4. Brak możliwości odbioru towaru lub odmowa przyjęcia zamówionego towaru
W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sprzedającemu przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów transportu. Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru z magazynu Sprzedającego przekracza termin dwóch tygodni w stosunku do daty pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego lub Kupujący odmawia przyjęcia towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub dokonania sprzedaży towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.

V KOSZTY TRANSPORTU

Odbiór własny – 0 zł
 
Transport z magazynu Warszawa na terenie miasta Warszawa – 29 zł netto
Transport z magazynu Poznań na terenie miasta Poznania – 29 zł netto
Transport z magazynu Kraków na terenie miasta Krakowa – 29 zł netto
Transport z magazynu Trójmiasto na terenie Trójmiasta – 29 zł netto
Transport z magazynu Opole na terenie miasta Opola – 29 zł netto
 
Transport materiałów w rolkach poza miastami, w których znajdują się magazyny Atrium/Ikonos.:
 
Rolki do 2,25 m:
1 rolka – 29 zł netto
2 rolki – 39 zł netto
3 rolki – 49 zł netto
od 6 rolek (górna granica ilości rolek uzależniona od szerokości materiału) – paleta – 49 zł netto za każdą paletę
 
Rolki od 2,5 do 3,2 m:
Transport rolek 2,5; 2,6 i 3,2 m od 1 do 3 szt. – 59 zł netto za każdą sztukę
Transport rolek 2,5; 2,6 i 3,2 m  od 4 do 10 szt. (paleta) – 89 zł netto za każdą paletę
 
Transport atramentów/płynów czyszczących – 29 zł netto
 
Transport płyt o wymiarach  max. 1m x 2m wraz z usługą cięcia – 59 zł netto
 
Transport większych formatów płyt – stawka ustalana indywidualnie ze sprzedającym uzależniona od wielkości formatek, odległości do Kupującego oraz wolumenu zamówienia.
 
Transport małogabarytowych produktów innych niż materiały w rolkach/atramenty/płyty – 29 zł netto
 
W szczególnych przypadkach koszty transportu mogą być ustalane indywidualnie.

VI FAKTURA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Składając zamówienie kupujący zgodnie z Rozporządzeniem Min. Finansów z dn. 17 grudnia 2010 r., Dz.U. Nr 249, Poz. 1661, akceptuje wysyłane drogą elektroniczną faktury za towary zakupione w Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gosławickiej 2 w Opolu, na adres podany przy rejestracji na Platformie B2B.
2.Cena
Jeśli nie było innych ustaleń między stronami, towar jest fakturowany po cenach obowiązujących w dniu złożenia i potwierdzenia zamówienia na dostawę.
3. Termin płatności
Termin płatności za towar liczony jest od dnia wystawienia faktury. Datę płatności uzgodnioną pomiędzy stronami Sprzedający umieszczać będzie każdorazowo na fakturze. Sprzedający zastrzega sobie prawo dostosowywania czasu kredytu do sytuacji Kupującego. Ma on także prawo uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty na poczet zamówionego towaru. W przypadku ustalenia przez strony terminów płatności za towar w ratach, opóźnienie płatności którejkolwiek z rat pociąga za sobą automatycznie natychmiastową wymagalność pozostałej części należności.
4. Opóźnienie w terminie płatności
Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, Sprzedający będzie miał prawo domagać się według swego wyboru:
- zapłacenia przez Kupującego odsetek za opóźnienie w wysokości odpowiadającej aktualnej stopie procentowej odsetek ustawowych,
- natychmiastowego zapłacenia pozostałych faktur o późniejszych terminach płatności,
- dokonania przez Kupującego zapłaty ceny przed terminem wydania towaru wynikającego z innych przyjętych już do realizacji zamówień,
Strony mogą ustalić szczegółowe warunki rozliczeń w umowie o współpracy

VII TOLERANCJA WAGI, FORMATU l GRAMATURY

1. Sprzedający dopuszcza tolerancje gramatury, wagi palety, ilości arkuszy oraz formatu sprzedawanego towaru, z tym zastrzeżeniem, że ich wielkość jest uzależniona od tolerancji stosowanych przez producenta danego rodzaju towaru. Do tolerancji w zakresie wymiarów, wagi i innych parametrów, odnoszą się ogólnie w tej branży stosowane normy dla poszczególnych rodzajów wyrobów, przy czym, o ile strony nie ustaliły inaczej, dopuszczalna będzie tolerancja nie mniejsza niż +/- 5 %.
2. Kupujący ma prawo do uzyskania informacji, co do stosowanych tolerancji w odniesieniu do towaru, który ma zamiar zamówić.

VIII REKLAMACJE

Pobierz:

1. Po dostarczeniu towaru na miejsce przeznaczenia Kupujący ma obowiązek przechowywania go w warunkach zapewniających podtrzymanie jego pierwotnych właściwości. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, w każdym przypadku musi to nastąpić przed rozpoczęciem prac z wykorzystaniem zakupionego towaru, w momencie odbioru towaru od przewoźnika lub z magazynu Sprzedającego. W przypadku braku wspomnianej zgodności Kupujący ma prawo skierować do Sprzedającego reklamację w terminie:
- 3 dni od dokonania odbioru towaru, jeśli towar ma wady jawne, tzn. wady i błędy możliwe do stwierdzenia na podstawie zewnętrznych oględzin (nie dotyczy to wad towaru wywołanych niewłaściwym jego transportowaniem);
- 14 dni w pozostałych przypadkach
2. W celu zachowania powyższych terminów, Kupujący powinien wysłać reklamację pod adresem Sprzedającego listem poleconym najpóźniej w ostatnim dniu terminu (oraz skan mailem na adres kontrolajakosci@atrium.com.pl). Jeżeli Kupujący nie dokona zgłoszenia reklamacyjnego w sposób oraz w terminach określonych powyżej, traci on wszystkie ewentualne uprawnienia wynikające z tytułu gwarancji za wady fizyczne towaru z powodu ich wygaśnięcia.
3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad jawnych towaru, nie może on podejmować produkcji z jego wykorzystaniem do czasu ostatecznego zakończenia procesu reklamacyjnego.
4. Jeżeli w trakcie próby produkcyjnej zakupionego towaru okaże się, że zawiera on wady, Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania produkcji. Zużycie powyżej 10% zakupionego towaru jest równoznaczne z akceptacją jego jakości, a tym samym z wygaśnięciem wszelkich uprawnień wynikających z tytułu gwarancji za wady.
5. Wadliwy towar zużyty podczas próby produkcyjnej winien zostać zabezpieczony przez Kupującego. Kupujący winien ponadto, przy zachowaniu powyższego warunku, umożliwić Sprzedającemu na jego żądanie zbadanie na miejscu zachowania się towaru w procesie produkcji oraz warunków, w jakich był stosowany przy produkcji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez Sprzedającego, jest on zobowiązany do odebrania wadliwego towaru. Towar ten powinien zostać zwrócony przez Kupującego w oryginalnych opakowaniach, w stanie umożliwiającym jego transport.

Kupujący zobowiązany jest bezpośrednio przy odbiorze towaru sprawdzić numery partii znajdujące się na etykietach towaru. W przypadku gdy towar pochodzi z różnych partii produkcyjnych może różnic się właściwościami fizykochemicznymi (np. w zakresie odcienia, koloru, itp.). Odchylenia te są dopuszczalne i nie podlegają reklamacji.

Kupujący ma prawo do zwrotu towaru w przypadku, gdy stwierdzi, że towar z dwóch różnych numerów partii posiada inne właściwości fizykochemiczne.

Prawo do zwrotu przysługuje kupującemu jedynie w zakresie pełnowartościowego towaru (np. niewykorzystanych rolek).

Kupujący ma prawo do dokonania oględzin i określenia zgodności towaru z zamówieniem w terminie 7 dni. Po tym terminie żadne reklamacje nie będą uwzględniane.

W przypadku uwzględnienia żądania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie do wartości reklamowanego towaru. Sprzedający rozpatrzy reklamację w możliwie najkrótszym terminie, przy uwzględnieniu specyfiki zgłoszenia reklamacyjnego, złożoności problemu, dostępności, itp. W przypadku znacznego skomplikowania zgłoszenia reklamacyjnego lub jego rozpoznaniu przez producenta zagranicznego, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec stosownemu przedłużeniu, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedający nie odpowiada za utracone korzyści Kupującego, oraz inne roszczenia odszkodowawcze Kupującego.
Towar odesłany przez Kupującego bez zgody Sprzedającego, przed zakończeniem procesu rozpatrywania reklamacji, nie zostanie przez Sprzedającego przyjęty.
6. W okresie rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do wstrzymywania płatności jakichkolwiek wymagalnych już należności wynikających z umów zawartych ze Sprzedającym, za wyjątkiem towaru objętego reklamacją. Powyższy zakaz dotyczy również płatności za towar, który został wprawdzie zafakturowany przez Sprzedającego łącznie z towarem reklamowanym, jednak w odróżnieniu od towaru reklamowanego nie zawiera wad. Jeżeli jednak Kupujący wstrzyma dokonywanie wspomnianych płatności, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Sprzedającego odsetek za opóźnienie w wysokości podwójnej rocznej stopy procentowej odsetek ustawowych. Odsetki za opóźnienie należne będą Sprzedającemu w pełnej wysokości bez względu na to, czy reklamacja zostanie przez niego uwzględniona czy też nie.
7. Reklamacje są rozpatrywane tylko przez centralę firmy w Opolu.
8. Przy zakupie atramentów alternatywnych wyłącza się gwarancję oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
9. Strony wyłączają uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi, który nie podpisał Karty Gwarancyjnej, albowiem asortyment Sprzedającego wymaga bezwzględnego przestrzegania zaleceń Producenta co do stosowania odpowiednich materiałów eksploatacyjnych, procedur przeglądu oraz innych szczególnych zaleceń.

IX POUFNOŚĆ

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że numer klienta, login i hasło dostępu do sklepu internetowego Sprzedającego jest tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 z 1993 r., poz.211 z późniejszymi zmianami), a przekazanie, ujawnienie tych informacji osobom trzecim stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art.11 ust.1 tejże ustawy.
Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

X SPRAWY SPORNE

W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporów, strony poddają je pod rozstrzygnięcie właściwych Sądów.