Gwarancja na tusz do druku cyfrowego, do drukarek wielkoformatowych

Jeżeli wada produkcyjna lub projektowa tuszu do druku cyfrowego okazała się bezpośrednią przyczyną awarii lub uszkodzenia głowicy drukarki wielkoformatowej, firma Atrium zapewni zwrot kosztów naprawy lub wymiany głowicy, z zastrzeżeniem poniższego:

Odpowiedzialność firmy Atrium z tytułu niniejszej „Gwarancji na urządzenia do druku cyfrowego” dotyczy głowic nowych i jest ograniczona do

(a) okresu 12 miesięcy od udokumentowanej daty instalacji głowicy dokonanej przez serwis firmy Atrium

(b) kosztu głowic, które uległy uszkodzeniu bezpośrednio w związku z zastosowaniem tuszy UltraVision, Nakemi i pozostałych sprzedawanych przez Dostawcę, z zastrzeżeniem, że

(i) firma Atrium  nie zapłaci za uszkodzone głowice, które nie są częściami oryginalnymi oraz (ii) firma Atrium może potrącić proporcjonalną kwotę z wypłaty w odniesieniu do stopnia zużycia uszkodzonej głowicy,

(b) kosztów pracy serwisanta firmy Atrium związanych z instalacją

(c) nie więcej niż 500 PLN kosztów dojazdu serwisanta, jego zakwaterowania i innych wydatków bieżących powiązanych z instalacją.

Odpowiedzialność firmy Atrium w ramach powyższej gwarancji jest ograniczona tylko do pozycji określonych powyżej. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania stosowania wadliwego produktu. Firma Atrium nie odpowiada za koszty pracy związane z produkcją grafiki, zastosowaniem grafiki, za koszty przestojów sprzętu, ani za żadne inne szkody wtórne związane z roszczeniem na podstawie „Gwarancji firmy Atrium na tusz do druku cyfrowego”.

Odpowiedzialność producenta i dostawcy za jakość atramentu w przypadku używania atramentów UltraVision, Nakemi i pozostałych sprzedawanych przez Dostawcę:

W przypadku zainstalowania atramentów UltraVision, Nakemi i pozostałych sprzedawanych przez Dostawcę, odpowiedzialność producenta i dostawcy za jakość atramentu jest ograniczona proporcjonalnie w skali 12 miesięcy rozpoczynając od 12/12 w pierwszym miesiącu, a kończąc na 1/12 w ostatnim miesiącu – liczona od dnia zainstalowania w ploterze atramentu. (z zastrzeżeniem punktu „a” powyżej)

Odpowiedzialność ograniczona jest jedynie do zwrotu 1/12 proporcjonalnej wartości głowicy licząc od daty instalacji ww. Atramentu w ploterze. Na przykład: jeśli atrament jest używany w ploterze przez 8 miesięcy, to odpowiedzialność producenta za jakość atramentu jest ograniczona do 4/12.

Odpowiedzialność producenta i dostawcy za jakość atramentu ograniczona jest jedynie do przypadku gdy wada produkcyjna atramentu okazała się bezpośrednią przyczyną uszkodzenia głowicy i producent atramentu potwierdził, że taka wada wystąpiła.

Głowica nie podlega gwarancji, jeśli przekroczyła swoją żywotność, którą określa producent (ilość wystrzelonych kropli, lub lat pracy - w zależności, co upłynęło pierwsze).

We wszystkich pozostałych przypadkach zarówno dostawca jak i producent nie udzielają żadnej odpowiedzialności za atrament ani żadnych innych gwarancji lub rękojmi.

Gwarancją nie są objęte:

mechaniczne uszkodzenia głowic

• atramenty użyte po termienie ważności, z zastrzeżeniem że atramenty powinny być bezwzględnie zużyte do 1 miesiąca po otwarciu opakowania

głowice lub inne elementy które przy zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu, uległy normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu

uszkodzenia głowic związane z samowolnymi (dokonanymi przez użytkownika lub osoby nieupoważnione) naprawami, przeróbkami lub zmianami konstrukcyjnymi urządzenia w którym zainstalowane są głowice, użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi, nieodpowiednim transportem, niewłaściwych i niezgodnych z instrukcją obsługi warunków panujących w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie.

*Głowica uważana jest za sprawną jeżeli niedrożne są maksymalnie 3 dysze.

Rozpatrzenie przez firmę Atrium roszczenia w ramach „Gwarancji firmy Atrium na tusz do druku cyfrowego” wymaga dostarczenia przez klienta satysfakcjonującego dla firmy Atrium potwierdzenia, (i) że tusze zostały właściwie zainstalowane w prawidłowo funkcjonującym urządzeniu, (ii) że w urządzeniu został zainstalowany odpowiedni tusz, zgodnie z Kartami Charakterystyki Technicznej firmy Atrium/konos, oraz (iii) że uszkodzenie drukarki było wyłącznie wynikiem wady produkcyjnej lub projektowej tuszy marki UltraVision, Nakemi i pozostałych sprzedawanych przez Dostawcę. Firma Atrium nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwą obsługą lub konserwacją sprzętu ani za naprawy związane z normalną eksploatacją urządzenia

lub

w przypadku drukarek nie wymienionych w karcie charakterystyki technicznej firmy Atrium dla produktu będącego w użyciu.

Gwarancja firmy Atrium na urządzenia do druku cyfrowego będzie mieć zastosowanie pod następującymi warunkami:

a) zastosowano odpowiednie procedury konwersji podczas zamiany na tusze marki UltraVision, Nakemi i pozostałe sprzedawane przez Dostawcę, dokonanej wyłącznie przez technika firmy Atrium ORAZ

b) istnieje podpisany przez technika Atrium test dysz, z wpisanym numerem seryjnym głowicy oraz wydruk statusu głowicy wskazujący numery seryjny maszyny, na podstawie którego można wykazać stan drukarki przed konwersją.

W przypadku zatwierdzenia roszczenia zastosowanie będzie mieć zwrot kosztów określony w niniejszym dokumencie.

Warunki wstępne dla wszystkich roszczeń gwarancyjnych dotyczących urządzeń lub zastosowania

W celu umożliwienia zastosowania powyższych zapisów „Gwarancji firmy Atrium na tusz do druku cyfrowego oraz zastosowania tuszy marki UltraVision, Nakemi i pozostałe sprzedawane przez Dostawcę”, należy przestrzegać poniższej procedury:

1. Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest posiadać dwa kontrolne wydruki testu dysz przed i po konwersji tuszu z wpisanym numerem seryjnym głowicy oraz wydruk statusu głowicy wskazujący numery seryjny maszyny podpisane przez technika Atrium.

a. Jeden wydruk pozostawiony jest u użytkownika końcowego, drugi podpisany przez użytkownika końcowego oraz technika firmy Atrium przechowywany przez firmę Atrium.

2. Wymiana tuszu została wykonana zgodnie z dokumentacją procedury konwersji dla tuszy marki UltraVision, Nakemi i pozostałych sprzedawanych przez Dostawcę.

3. Urządzenie, w którym zainstalowane są głowice przeszło przegląd w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wystąpienia wady

a. Gwarancja obowiązuje tylko urządzenia, w których stosuje się wyłącznie tusz marki UltraVision, Nakemi i pozostałe sprzedawane przez Dostawcę. Gwarancja jest nieważna, jeśli tusz jest zmieszany z innym tuszem OEM lub tuszem innego producenta.

Przed przystąpieniem do rozpatrywania roszczenia gwarancyjnego firma Atrium ma prawo wymagać przeprowadzenia oględzin wydruków z drukarek przed konwersją i po konwersji.

Dokumentacja dotycząca roszczenia gwarancyjnego, dostarczona przez użytkownika końcowego, musi zawierać następujące dane:

• Data konwersji tuszu i nazwisko osoby, która dokonała konwersji

• Nazwa i adres firmy – użytkownika końcowego

• Nazwisko osoby do kontaktu ze strony użytkownika końcowego

• Telefon kontaktowy i adres e-mail użytkownika końcowego

• Marka, model i numer seryjny drukarki

• Numery partii wszystkich pojemników z tuszem zainstalowanych w momencie składania reklamacji

• Faktury dotyczące zakupu danego tuszu

• Faktura dotycząca ostatniego przeglądu urządzenia

• Dodatkowe, stosowne dokumenty określone poniżej

Dodatkowe procedury dotyczące zgłaszania roszczeń na podstawie gwarancji na urządzenia

W przypadku awarii głowicy, wynikłego u użytkownika końcowego tuszu marki UltraVision, Nakemi i pozostałe sprzedawane przez Dostawcę, należy wykonać następujące czynności w celu rozpatrzenia roszczeń gwarancyjnych:

1. Jeśli użytkownik końcowy podejrzewa awarię głowicy w swojej drukarce, winien wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.atrium.com.pl oraz skontaktować się z Obsługą Techniczną Atrium pod numerem77/458-16-81. Po połączeniu z Obsługą Techniczną Atrium technik ustali, czy problem jest związany ze sprzętem i otworzy procedurę reklamacji gwarancyjnej. Jeśli następnie Obsługa Techniczna Atrium stwierdzi, że przyczyną awarii był tusz, użytkownik otrzyma zwrot kosztów naprawy po spełnieniu warunków powyższej gwarancji na tusz do druku cyfrowego.

a. Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez serwis Atrium.

W żadnym wypadku firma Atrium nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady, powstałe bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku niewłaściwej wymiany dokonanej przez inny podmiot, w tym m.in. w wyniku niewłaściwego i niedokładnego zastosowania procedur konwersji.

Dodatkowe procedury zgłaszania roszczeń na podstawie gwarancji na stosowanie tuszy do druku cyfrowego

W przypadku wystąpienia szkody w ramach gwarancji firmy Atrium na stosowanie tuszy do druku cyfrowego, użytkownik końcowy jest zobowiązany do zgłoszenia roszczenia w terminie pięciu dni roboczych po wykryciu szkody. Roszczenie należy zgłosić Obsłudze Technicznej firmy Atrium pod numerem 77/458-16-81. Po otrzymaniu zgłoszenia klient otrzyma raport reklamacji z wyszczególnieniem informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji.

Dla wszelkich roszczeń firma Atrium wymaga dostarczenia zgłoszenia reklamacyjnego wraz z wykazem następujących danych i próbek:

a. Próbka grafiki wraz z datą wykonania wyraźnie określoną na próbce oraz próbka tuszu.

b. Wykaz urządzeń i mediów wykorzystywanych w trakcie produkcji grafiki. W tym: marka i model drukarki, marka i model laminatora (jeśli dotyczy), numery seryjne wszystkich urządzeń, markę i numer użytych mediów i laminatu (jeśli dotyczy).

c. Numer partii ze wszystkich pojemników z tuszem używanych podczas wykonywania grafiki.

d. Kopie faktur potwierdzających zakup tuszu i mediów stosowanych podczas wykonywania grafiki.

e. Lokalizacja (adres, miejscowość)

f. Należy przesłać wszystkie wymagane dokumenty i próbki na adres:

Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o.; ul. Gosławicka 2D; 45-446 Opole; Tel. 77/458-16-81

Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego uzależnione jest od weryfikacji jego zasadności i zajęcia stanowiska przez Producenta tuszy. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Producenta firma Atrium poinformuje zgłaszającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia.

POWYŻSZE GWARANCJE UDZIELONE PRZEZ FIRMĘ ATRIUM DOTYCZĄCE TUSZY ULTRAVISION, NAKEMI I POZOSTAŁE SPRZEDAWANE PRZEZ DOSTAWCĘ, SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE POZOSTAŁE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE W TYM STRONY ZGODNIE i UMOWNIE WYLĄCZAJĄ REKOJMIĘ ZA WADY na TUSZY ULTRAVISION, NAKEMI I POZOSTAŁYCH SPRZEDAWANYCH PRZEZ DOSTAWCĘ, SĄ WYŁĄCZNE. FIRMA ATRIUM WYRAŹNIE WYKLUCZA DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z TOKU TRANSAKCJI LUB WYKONANIA, ZWYCZAJU LUB PRAKTYK HANDLOWYCH.

Z WYJĄTKIEM KIEDY ZOSTAŁO TO WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, FIRMA ATRIUM W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE ODPOWIADA WOBEC KLIENTA ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM M.IN. ZA SZKODY NIEOKREŚLONE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WTÓRNE (W TYM M.IN. UTRATĘ ZYSKÓW, DOCHODÓW LUB DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM TUSZY ULTRAVISION, NAKEMI I POZOSTAŁYCH SPRZEDAWANYCH PRZEZ DOSTAWCĘ LUB NINIEJSZĄ GWARANCJĄ.

STRONY WYŁĄCZAJĄ UPRAWNIENIA KLIENTA Z TYTUŁU RĘKOJMI.

2. Głowice, będące na gwarancji firmy Atrium, zachowują swoją gwarancję po dokonaniu konwersji do czasu jej obowiązywania. Czas gwarancji po konwersji nie biegnie na nowo.

3. W związku z tym, że głowice w urządzeniu ……………………………………..……………. SN: ……………………………… nie są fabrycznie nowe, lub nie są na gwarancji firmy Atrium, strony wyłączają odpowiedzialność gwarancyjną i odpowiedzialność z tytułu rękojmi sprzedawcy za w/w głowice, za układ dostarczający atrament oraz wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z dalszą eksploatacją w/w głowic.